facebook
Home Sponsors Spelers Foto's Contact  
WA IS WA

Wa is Wa - Spelers
 

Lijst spelers en medewerkers       

Rolferdieling
Namme
Peterbon, dief
Harm de Jong
Hektor, dief
Tjalke Stoelwinder
Gustaaf, dief
Anne Jongsma
Lord Edgard
Yntze Seinstra
Lady Hurf
Wietske Rypkema
Juliette (nicht fan de Lord en de Lady)
Wytske Bijstra
Eva (nicht fan de Lord en de Lady)
Janneke Bron
Dupont sr., bankier
Marten de Vries
Didier Dupont jr., soan, ek bankier
Sipke Nuwolt
Omropper
Rob Broers
Polysjes
Trudy v.d. Baan, Siepie de Leeuw
Famkes
Fenna de Jager, Rikst v.d. Weg, Jente v.d. Weg
Frou by famkes
Nynke Bijstra
Polysjefamkes
Djura Heida, Martine Luchtenveld, Silke Seinstra, Lianne Bosma
Betsjinsters
Jildou Jongsma, Nynke Jongsma
Muzikanten
Luuk Wink, Berry Waninge, Jeltje van Etten
Figuranten / dűnsers
Berend de Jong, Trijntje de Vries, Sjoera Jongsma, Hilda de Jager, Jeannette v.d. Berg, Ria Bron,Trynke de Haan, Rob Broers, Feikje Bos, Janke Heida,Willy de Jong, Jildou Jongsma, Nynke Jongsma,Nynke Bijstra, Djura Heida, Martine Luchtenveld, Lianne Bosma, Silke Seinstra, Fenna de Jager, Rikst v.d. Weg, Jente v.d. Weg
Choreografie
Trijntje de Vries
Lűd en ljocht
Gerard Klijnstra
Klean ko÷rdinaasje
Janna Jager
Klean / naaifroulju
Janna Jager, Feikje Bos, Willy de Jong, Annet de Jong, Renie v.d. Meer, Sandra Koen, Ank de Vries, Coby Broers, Fokje Eijer
Regy
Trienke Bron, Tine Bijstra, Janny Koopmans
Ynsk˙nsters
Marjon Bos
Grime
Winny de Vries, Hanke de Boer, Anneke van Oosterom, Jannie Koopmans, Esmee Mulder, Fokje Koopmans
DÚkor
Age Hartsuiker, Marcel Prins
Bouploech
Age Hartsuiker, Marcel Prins, Henk Bos, Popke Koopmans, Cees Koopmans, Henk Jelsma, Tseard Bijstra, Jan Heida, Jan Achttien, Catrienus v.d. Meer, Jappie de Vries, Willem v.d. Dam, Geert Jonker, Henk Bos
Algemiene fersoarching
Betty de Jong, Immie Postma

Plaatselijk Belang

Kuperus Oudehorne

De Singel

Koopplein Opsterland

Van Linde
De Verfboer
Dump 67
Rabobank

Fryslan

CultuurfondsOntwerp & Realisatie: Frol Webdesign