JOU MY WJUKKEN
2 / 3 / 4 / 5 JUNI 2022
KAARTEN BESTELLEN

JOU MY WJUKKEN

Op 2, 3, 4 en 5 juny 2022

It sit der wer op. Wy ha fjouwer prachtige foarstellingen achter de rech. 

De opkomst wie fantastisch, 

de spilers wiene fantastisch 

de meiwurders wiene fantastich

 it publiek wie fantastisch

ús sponsoren wiene fantastisch

Oant sjen oer treie jier

“Jou my Wjukken”

spile yn Jobbegea.

It is in bewurking fan ‘As it is in heaven’ de populêre Sweedske film fan Kay Polak. Jou my wjukken fertelt it ferhaal fan de grutte Daniël Daréus, in fioelist, mar benammen in ferneamd dirigent, dy’t op in kearpunt stiet yn syn libben. Hy giet werom nei syn bertedoarp en rekket belutsen by it pleatslike koar, dan bart der fan alles…..
Troch de komst fan Daniël komt it libben fan eltsenien yn in streamfersnelling….
It koar giet foargoed nije wegen yn.Daniel lit it koar as groep funksjonearje en inkele yndividuen, dy’t op wjukken geane, fleugels krije, ferlize har grinzen.….

Gabrielle dy’t har liet sjongt en frij komt fan har man.
Dominee dy’t sjocht dat syn mienskip har losmakket.
Daniël dy’t úteinlik syn leafde doart te ferklearjen.

De mienskip fan it koar is de ûndergrûn foar dit meislepende ferhaal fol leafde en dramatyk.

 

Vragen?

STel ze gerust!

St.Ferdivedaasje Jobbegea
Matsje Veenema
Tel: 06 – 23509685

Age Hartsuiker
Tel: 06-38752555

info@ferdivedaasje-jobbegea.nl

Sponsoren

Jubbega 3e sluis, in het bos bij de line

LOCATIE

Scroll naar top