Spilers en meiwurkers Folk sunder oeren 2018

Rol Spiler
Ferteller Nynke Bijstra
lytse Feike Jurre Stelma
grutte Feike Sybren Lemstra
Matsen Hilda de Jager
Jel Silke Seinstra
Teskers Olke Jongsma, Sjoerd Jongsma, Tseard Bijstra
Heit (stim) Henk Jelsma
stille Sjoerd Hans Westra
Metse Bonne v.d. Dam
Heit fan Simke Harm de Jong
Simke Maud Stelma
Amarins Bjoke Westra
Durk Mats Vernooy
oare skoallebern Suze Koopmans, Iris de Boer, Leontien Zandberg, Eke Westra, Jissy Dijk, Jorn Stoelwinder
klant yn de winkel Harm de Jong
Kanne Tjalke Stoelwinder
Aris Yntze Seinstra
Hear Henk Jelsma
Jelle Jacobs Yntze Seinstra
Master Stefan Spiering
Boerin Margo Visser
Boerefaam Janneke Stelma
Wiersister Wypkje Ingrid Looij
Boerefeint Bert Schenkel
Boer op ‘e Sweach Marten de Vries
stem Marechaussee Jelle Bakker
Fjildwachter Jelle Bakker
Kastelein Auke Bert Schenkel
Harmoanikaspiler Luuk Wink
Gurbe
Elvin de Jong
Meindert
Tseard Bijstra
Pier
Sjoerd Jongsma
Abele
Michiel de Wolff
Fedde
Berend Jongsma
Wiger
Olke Jongsma
Gryt Sjoerdje de Jong
Lys Marjon Bos
Janke Ria Bron
Kanne Trudy v.d. Baan
Gelbrich Janneke Bron
Gjertsje Sanne de Jong
Antsje Martine Luchtenvled
Skipper Hennie Houwer
Nijboer Marten de Vries
Buorfroulju: Jeannette v.d. Berg, Wytske Bijstra, Lisette Koopmans, Janke Heida, Geertje Luchtenveld, Marjan de Vries
Merkefroulju Trynke de Haan, Willy de Jong, Fimke Veenstra, Marie-Louise v.d. Schoot
Bouploech Tseard Bijstra, Jan Heida, Jan Achtien, Trinus van der Meer, Appie Zandstra, Johan de Bruijn, Rob Broers
Grime froulje
Winny de Vries, Hanke de Boer, Esmee Mulder, Gea de Vries, Gerda Zandstra, Wietske Rypkema, Anneke van Oosterom, Alie Zoodsma
Sjongfolk Marten Postma, Gerrit v.d. Werf, Rob Broers
Kleanfroulju Janny Koopmans, Beeuwke de Bruijn, Renie van der Meer, Ank de Vries, Ans Dijkstra, Mieke Waltena, Siets Kaanen, Janna Jager
Ferskes en muzyk Luuk Wink
Ljocht en lûd Hessels Podiumtechniek
Koordinaasje attribúten Stefan Spiering
Attribúten te brûken fan De Gatsjepanne (Margje de Jong), Hillebrand v.d. Bosch, Dokumentaasjesintrum Jobbegea-Hoarnstersweach, Hummelhûs Aldhoarne, it Damshûs Nij Beets
Dekôr ûntwerp Age Hartsuiker
Rezjy Tine Bijstra, Trienke Bron
Bewurking boek nei stik Janny Koopmans-van Dam