JOU MY WJUKKEN

Spelers

Daniël                                                           

Ympressario fan Daniël                               

Tseard, Dûmny                            

Inge, frou fan Dûmny                                      

Ferry, garaazjeman                                         

Gabriëlla, frou fan Ferry                                  

Lena, winkelfrou                                            

Sippy, koarlieder                                            

Aukelien                                                

Frederika                                               

Annemarijke                                  

Anne, winkelmanager,ynstallateur,sakeman       

Homme

Erik, heit fan Ferry                                         

Wouter (hat net alhiel hûndert punten)     

Lytse Daniël                                           

Lytse Ferry                                            

Freonen fan lytse Ferry                                  

Bern fan Ferry en Gabriëlla                             

Plysjes                                                    

Rest fan de koarleden                                    

 

                  

Regy                                                             

Arrangementen ferskes                                   

Lûden en muzyk                                            

Klean                                                                       

Algemiene fersoarging                                    

Dekor                                                            

Bouploech       

 

Grime    

Anne Jongsma

Hans Westra

Yntze Seinstra

Margo Visser

Tjalke Stoelwinder

Nynke Bijstra

Wytske Bijstra

Janneke Bron

Feikje Bos

Jeannette v.d. Berg

Sjoerdje de Jong

Harm de Jong

Marten de Vries

Harry Posthuma

Jelmer de Jong

Ferre Vernooij

Reitse Jongedijk

Marije Jongedijk, Sven Bruinsma, Laas Peenstra, Jenne Vernooij, Sverre Koopmans

Jorn Stoelwinder, Suze Koopmans, Mette Koopmans

Elvin de Jong, Martine Luchtenveld

Berend Jongsma, Geertje Luchtenveld, Itteke Bron, Janke Heida Marjan de Vries, Marjon Bos, Marten Postma, Olke Jongsma, Stefan Spiering, Trienke Bron, Tseard Bijstra

 

Tine Bijstra, Trienke Bron

Luuk Wink

Auke de Haan, Petra Witteveen

Beeuwke de Bruijn, Roelie Aldershof, Ank de Vries, Henny Nijholt. Agnes Huitema

Immie Postma, Bettie de Jong, Ank de Vries

Age Hartsuiker

Jan Heida, Stefan Spiering, Henk Jelsma, Jan Achtien, Rob Broers, Catrinus v.d. Meer, Tseard Bijstra, Age Hartsuiker, Johan de Bruijn

 

Winny de Vries, Hanke de Boer, Silke Seinstra, Miranda de Jager, Marjon Bos, Hilda de Jager, Jildou Jongsma

Scroll naar top